Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между EMVY MY BAG от една страна, и от друга страна, клиенти на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейн www.emvymybag.com (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите “Общи условия”.

І. Договора за продажба от разстояние. Страни.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.emvymybag.com има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. София, на български език.

(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а EMVY MY BAG е получи стойността на направената поръчка.

Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

(2) Доставчик по Договора е EMVY MY BAG, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания търговско дружество с фирма “ЕМВИ 05” ЕООД, ЕИК: 205111280, със седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. Шар планина 69. EMVY MY BAG е регистриран администратор на лични данни.

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка през сайта на EMVY MY BAG може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници.

(2) Клиентът получава потвърждение на направената поръчка на посочения е-мейл адрес.

Чл.5. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден и събота в часовете от 09.00 часа до 13.30 часа, с изключение на неделя и дните на официалните празници в Република България.

Чл.6. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката и натовареността като максималният срок за доставка е до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

Чл.7. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност). Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си.

(2) Цената на доставката е изцяло за сметка на клиента.

(3) EMVY MY BAG запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

Чл.8. Клиентът плаща чрез наложен платеж.  При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера. Цената на доставката се поема изцяло от клиента.

Чл. 9. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, ръчната изработка, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

III. Основни права  и задължения на всяка една от странитепо договора за продажба от разстояние

 

Чл.10. Права и задължения на  EMVY MY BAG:

(1) EMVY MY BAG се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на EMVY MY BAG.

(2) EMVY MY BAG предоставя 1 (една) година гаранция за всички предлагани артикули, който срок тече от датата на доставката. Поправката на артикулите в срока на гаранцията е безплатна. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно ползване или небрежно отношение.

(3) EMVY MY BAG има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. EMVY MY BAG не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове.

 

Чл.11. Права и задължения на Клиента:

(1) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни.

(2) Клиентът може да върне поръчката в 7 (седем) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.Възстановяването на  сумата от страна на EMVY MY BAG се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.

(3) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на EMVY MY BAG, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на EMVY MY BAG на посочения на сайта телефон за връзка.

(4) Клиентът е длъжен да предостави в хода на поръчката правилни данни, както и разрешава EMVY MY BAG да  проверява тяхната достоверност.

IV. Съхраняване на информация и защита на личните данни

Чл. 12. Продавачът обработва лични данни в съответствие с приложимите закони.

Чл. 13. Продавачът може да се свързва с Клиента/Купувача на предоставените от последния данни за кореспонденция.

Чл. 14. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд.

EMVY MY BAG  си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.